آموزشی

ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل چیست ؟

پروپیلن گلیکول با فرمول شیمیایی C۳H۸O۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۰۳۰ است. که جرم مولی آن ۷۶٫۰۹ g/mol می‌باشد.

ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه، ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ روی ﻣﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ریزش آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎف و ﻧﺮم ﺷﺪن ﻣﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﻮد. در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﮔﺎن، ﻣﺎﮐﺎدﻣﯿﺎ، زیﺘﻮن، ﺑﺎدام و ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ ﺑﻪ اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻮ از ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎی ﺧﺸﮏ اﺳﺖ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل ﺑﻪ اﺗﺼﺎل آب از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺪررﻓﺖ آب ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *