آموزشی

خواص گلیسیرین برای پوست و مو چیست ؟

ﮔﻠﯿﺴﯿﺮین ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیاﯾﯽ و ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ، ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮین ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای زیبایی ، ﺳﺎﻟﻢ، ﻗﻮی، ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻣﻮی ﺳﺮ، در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

مرطوب کنندگی موها : ﮔﻠﯿﺴﯿﺮین ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻮ و ﺗﺤﺮیک آن، ﻗﺮﻣﺰی، ﭘﻮﺳﺘﻪ ریزی و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ، رﻃﻮﺑﺖ ﻻزم در اﻟﯿﺎف ﻣﻮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را از ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺸﮑﯽ دور ﻧﮕﻪ دارد. وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻟﯿﺎف ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ، ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم، ﺑﺮاق و اﺑریشمی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

باعث رشد مو می شود : ﮔﻠﯿﺴﯿﺮین ﻣﻮﻫﺎ را از ریشه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ریزش ﻣﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﺷﺪ آن را ﺗﺴﺮیع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻮﺧﻮره را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از وز ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

• ﮔﻠﯿﺴﯿﺮین ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮﺧﻮره ﯾﺎ وز ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

• ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل در آﺑﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ را ﭘﺮ از آب ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ.

• این ماده ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ را ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

• در واﻗﻊ  ﻗﺪرت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی آب در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮔﻠﯿﺴﯿﺮین ﺑﻬﺘﺮین ﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ اﺳﺖ.

• ﮔﻠﯿﺴﯿﺮین از آن ﻣﺎده ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ، ﺑﺪون آن ﮐﻪ آن را ﭼﺮب ﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی را ﻫﻢ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﯿﺴﯿﺮین ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎ و اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

• این ماده می تواند ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮاد اﻟﺘﻬﺎب زا را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد، در واﻗﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ را ﺑﺎﻻ می ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی ﻫﻢ ﮐﻤﮏ می کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *